IPokud je to tak snadné, tak proč se ElarSkenery nepoužívají všude?

Nejde o přístroje pro běžné každodenní použití, ale o profesionální službu a řešení, o stále důležitější otázky úspor digitalizačních nákladů, zvýšení efektivity zpracování dokumentů v kancelářích a institucích, přenos podnikových procesů na elektronické koleje. ElarSkenery digitalizují protokolové knihy s testy nových léků v lékárně. Pro návštěvníky v obecních archivech je nyní pohodlné zkopírovat si papírové záznamy: lidé to dělají sami, skenují si přímo na osobní účty na veřejných portálech — pomocí ElarSkenerů připojených k internetu běžících v čítárnách. Proč takové užitečné a jednoduché samoobslužné řešení není rozšířené všude? I jen potřeby digitalizace pro každé odborné prostředí se liší, specialisté používají pro stejné úkoly různé termíny, dokonce i tytéž typy digitalizačních zařízení označují jinak! V současné době se objevují nové obecné výzvy a trendy: «digitalizace podnikání», «digitální vládnutí», «digitalizované veřejné služby» a mnoho dalších. Co hledat, která klíčová slova je třeba použít, abychom našli ElarSkenery a nejosvědčenější digitalizační postupy? Měly by být ElarSkenery skutečně nazývány jinak — blíže k jejich reálným aplikacím a přesným profesním komunitám — tedy více «orientovány na uživatele»?

ElarSkenery v knihovnách a univerzitách

Během tří let, které uplynuly od prvních pilotních instalací, začalo pracovat více než sto ElarSkenerů ve velkých a malých organizacích — a to nejen v Rusku. Hlavní aplikace jsou pochopitelně ve veřejných a univerzitních knihovnách. Univerzitní ElarSkenery převádějí do elektronické podoby texty, rigorózní práce a referenční knihy, poskytují obsah pro e-learningové kurzy, nahrazují kopírky a nastavují směr ke vzdělání bez papírování — je lepší je nazývat ne «knižním», ale «univerzitním» nebo «studentským skenerem»! Univerzitní, veřejné a obecní knihovny digitalizují články v časopisech a kapitoly knih na žádosti čtenářů. Obce a místní samosprávy používají ElarSkenery k digitalizaci záznamových knih, map inženýrských sítí a časopisů pro snadný přístup online. Více a více ElarSkenerů funguje pro samoobslužné skenování: speciální zjednodušené uživatelské rozhraní nevyžaduje po návštěvníkovi skenovací dovednosti k tomu, aby vytvořil elektronickou kopii stránek, které si nahraje na flash disk (nebo na internetový cloud): toto by šlo označit jako «knihovní skener» nebo «samoobslužný skener».

Odborníci se domnívají, že ve většině případů se samoobslužné skenování nebo «vlastní knihovní skenování» (jak to označují) nepoužívá pro knihy, ale pro digitalizaci periodik, včetně vědeckých článků. Takže ElarSkener ve veřejných a výzkumných knihovnách spíše není «knižní skener», ale «skener časopisů». S maximálním formátem A2 může sloužit ElarSkener jako perfektní «novinový skener». Ve firemních a speciálních knihovnách, shromaždištích vědeckých a technických informací, by měl být nazýván «skenerem zpráv o výzkumu a vývoji — R&D».

Skener pro veřejné a komunální služby

Státní úředníci často říkají: «V našich archivech je mnoho důležitých záznamů, ale vzhledem k naší nadměrné zátěži a dlouhým lhůtám na zpracování po nás lidé dokumenty nevyžadují. Je zřejmé, že kdybychom měli publikovat digitalizovaný obsah nebo dokonce jen zveřejnit úplné katalogy našich záznamů, tak by se počet uživatelů stonásobně zvýšil!» Množství ElarSkenerů ve veůejných službách se zvyšuje, a to nejen u centrálních archivů. Mezi uživateli ElarSkenerů se nyní stále více objevují malé archivy, obecní veůejné služby a informační oddělení, které poskytují servis občanům.

Jednou z nejdůležitějších aplikací společnosti ElarScan je skenování papírových registrů a osobních složek na odpovědných odděleních veůejných úůadů. Digitalizace dokumentů k nemovitostem, majetkových a pozemkových archivů, které zahrnují obtížně zpracovatelné plány velkého formátu, kresby a mapy patůí mezi oblíbené aplikace bezkontaktních planetárních skenerŽ. Knihovní skenery jsou stále častěji využívány pro digitalizaci dokumentů na žádost občanů: je snazší získat elektronickou kopii a nŘkdy není ani potůeba navštívit příslušnou organizaci.

Digitalizace archivů a muzeí

«Archivní skenery» a «muzejní skenery» jsou často skenovací zaůízení s velmi vysokým rozlišením a velkým formátem, které odpovídají specifickým mezinárodním požadavkům na «digitalizaci národního dědictví». ElarSkener je díky své jednoduchosti spíše «dělníkem digitalizace», skenuje mnohem rychleji a jednodušeji a nevyžaduje profesionální operátory a — což je důležité — stojí několikrát méně. Digitalizace archivních katalogů ve státních, obecních, speciálních a výzkumných archivech je jedním z nejstarších, a půitom stále důležitých, úkolů bezkontaktních planetárních skenerů. V muzeích se jedná o podobnou klasickou aplikaci — digitalizaci inventárních knih pro import dat do informačních systémů muzea, poskytování revizí hospodáůství, efektivní management a zabezpečení muzejních sbírek. ElarSkenery jsou zároveň profesionálními asistenty půi vytváůení digitálních sbírek libovolných «obtížně skenovatelných» malých a stůedně velkých půedmětů muzea, včetně mincí, medailí, půíborů, ručních výrobků atd. Speciálními výhodami půístrojů firmy ElarScan je rychlá jedno-snímková digitalizace (nejsou citlivé pohyb objektu) a funkce makrosken, která slouží pro zvětšení malého objektu půi skenování jednoduchým stiskem jednoho tlačítka. Jedinečné manuskripty nejsou problém pro speciální modely ElarScanu s extra velkou motorizovanou kolébkou, ty umožňují skenovat extra silné tloušťky: historické archivy uchovávají staré matriky a evidence sčítání lidu s tloušťkou hůbetu až půl metru i více.

ElarScan v bankách?

Obvyklý význam «bankovního skeneru» je daleko od digitalizace dokumentů — je to pravděpodobně jakýsi kontrolní rám nebo bezpečnostní prvek u vchodu do banky. Jak ale ůíkat «skeneru klientských dokumentací» nebo «digitalizátoru finančních zpráv», když ne ElarSkener? Výrobci se pokusili ůíkat jim napů. «dokumentační skener». Docela nový termín «planskener» (z «planetárního skeneru») zní ostůe, ale stále častěji se používá — není to půece jen tak obtížné na výslovnost jako tůeba ta islandská sopka «Eyjafjallajökull»

Hra podle pravidel

Ve finančních a právních sférách je stále více uživatelů systému ElarScan, kde půedpisy neumožňují rozešívat svazky nebo sešité složky. Rozvahy a účetní výkazy patůí mezi klasické digitalizační úkoly našeho «účetního skeneru». Planetární skenery pracují na různých soudech jako «skenery soudních půípadů», které poskytují půístup k dokumentům bez únavného a nákladného kopírování papíru. Dokumentace klientů a spisy v pojišťovnách nebo právnických institucích jsou relativně nové, ale už teď důležité úkoly pro ElarSkenery. Obecně platí, že digitalizace dokumentů bez porušení pravidel jejich uchovávání a manipulace je klíčovým prvkem společnosti ElarScan, takže v tomto oboru bychom našim skenerům mohli ůíkat «půedpisový skener» nebo jen «skenerem fair-play».


Thank you, we will contact you soon!

Žádost o zpětné volání

* required field

Napište nám/zpětná vazba

* required field
×
whats news